Cursisten

De eindejaarsjury: De procedure

Voor vierdejaars geldt dit in het IKO als voorbereiding op de jury van het vijfde jaar.
Voor vijfdejaars is een eindbeoordeling door een (buitenschoolse) jury een verplichting.

Terminologie:

  • Titularis = de leerkracht van het atelier
  • Jury = Vakmensen door de academie aangesteld om de eindwerken te beoordelen.
  • Voorzitter = de directeur van de academie die toeziet op de correcte uitvoering van de procedure.
  • Score = behaalde punten
  • Jaarprogramma = het door de cursist, in samenspraak met de leerkracht, samengestelde programma dat de doelstellingen omschrijft die de cursist nastreeft voor dit academiejaar.
  • Deliberatie = Een nabespreking en overleg met de voltallige jury, onder leiding van de voorzitter, om na te gaan of een cursist met quotering tussen 55% en 60% alsnog zou kunnen overgaan naar een volgend jaar.
  • asap = ‘as soon as possible’ = zo snel mogelijk.
  • P.V. = proces verbaal = officieel document met de officiële resultaten van de jury, gehandtekent door alle juryleden en de voorzitter.
  • derden = personen die niet rechtstreeks betrokken zijn bij de jury.

 

1. We leggen het werk voor aan een jury, die als volgt wordt samengesteld:
evenveel buitenschoolse vakmensen/kunstenaars als IKO-leerkrachten.
Vb.: 2 leerkrachten fotokunst, 2 buitenschoolse vakmensen.
Waar er slechts één leerkracht is, stellen we toch 2 extra juryleden aan om de eindbeoordeling te kunnen vormen aan de hand van een minimaal aantal professionele meningen (3).
De ‘Titularis’, die deel uitmaakt van de jury en deze leidt, is diegene bij wie de cursist dit academiejaar (hoofd)atelier volgde (het atelier waarvoor de cursist is ingeschreven). Andere IKO-leerkrachten die eventueel deelnemen aan de jury behoren tot de reguliere jury en geven dus net als de andere leden een individuele score.
De directeur is van ambtswege ‘voorzitter’ van de jury. Hij geeft geen puntenbeoordelingen maar ziet toe op het correct verloop van het hele proces. Bij problemen of blijvende onenigheid tussen de juryleden onderling (bijv. tijdens de deliberatie) is het de voorzitter die naar best vermogen maar autonoom een eindbeslissing neemt. Einde discussie.

2. Elke individuele cursist en zijn persoonlijk samengesteld jaarprogramma, wordt aan de juryleden ‘geduid en ingeleid’ door de titularis. De juryleden kunnen daarna vrijelijk en open met mekaar spreken, overleggen en discussiëren over het werk. Nadien kennen zij een persoonlijke quotering toe aan elke individuele cursist (op een daarvoor voorzien document dat toegevoegd wordt aan het P.V.-verslag van de jury).
De juryleden quoteren op 100, waarbij 60 de breuklijn is tussen geslaagd of niet geslaagd (het totaal van de optelsom van alle jurypunten zonder deze van de titularis). De juryleden beoordelen enkel het ‘eindproduct’, d.i. het voorliggende werk. Hierbij wordt o.m. nagegaan in hoeverre de doelstellingen van de cursist (zie het individuele jaarprogramma) werden behaald en verwezenlijkt.
In deze fase is de cursist nog niet aanwezig op de jury.

 

3. We tellen de individuele punten van de juryleden samen en herleiden de som tot 60% (de quotering van de titularis staat voor 40% van het totaal).

 

4. Het persoonlijk oordeel van de titularis staat los van het oordeel van de jury. De titularis quoteert voor of tijdens de jury maar zal zijn score pas meedelen na de individuele quotering van de juryleden. In twijfelgevallen (som van de jury + titularis is hoger dan 55 en lager dan 60) volgt er een ‘deliberatie’ op het bureel van de directeur. Hierbij is enkel de voltallige jury en de voorzitter aanwezig.

 

5. Aanwezigheid cursisten op de jury.
De cursisten mogen persoonlijk verschijnen voor de jury (niet verplicht). Zij worden daartoe aangemoedigd. De titularis vraagt de cursist bij de jury nadat de scores door de juryleden werden toegekend.
Het wel of niet verschijnen voor de jury, mag/kan geen negatieve invloed hebben op de score, desgevallend wél een (beperkt) positieve. Als cursisten voor de jury verschijnen dan is dat in de eerste plaats om raadgevingen en meningen van vakmensen van buiten de academie te krijgen en/of om zelf toelichting te verschaffen bij het werk. Wij zien het niet als een moment om het werk te komen ‘verdedigen’.

Vierdejaars

zij komen (meestal) in groep naar de nabespreking door de jury. Dit kan ook individueel, maar voor de meeste ateliers is dit niet haalbaar wegens de (te) grote aantallen. De titularis vraagt de groep bij de jury nadat de scores werden toegekend.
Hoewel de cursisten uiteraard antwoorden of ingaan op eventuele vragen van de jury, nemen zij in principe niet op eigen initiatief het woord. De jury treedt anderzijds ook niet ‘in discussie’ met de cursist(en). Deze luisteren in groep naar de evaluaties door en van de jury.

Vijfdejaars

Zij verschijnen (niet verplicht, wel gewenst) individueel voor de jury en kunnen er spreken over hun werk. De cursist mag ook gewoon luisteren naar wat de juryleden te melden hebben, met dien verstande dat de mondelinge bijdrage van de cursist weliswaar kan leiden tot (minimale) verhoging maar nooit tot inkrimping van de reeds toegekende scores door de jury en/of de titularis.

6. De titularis meldt aan de cursist, tijdens het persoonlijk onderhoud met de jury, of hij wel of niet geslaagd is (er worden geen puntenquoteringen meegedeeld).
In geval van twijfel of onzekerheid (zie pt. 4) brengt de titularis de cursist persoonlijk op de hoogte van de ‘twijfel’ met de melding dat hij asap, maar zeker nog dezelfde dag (na de deliberatie en vóór 20.00u), telefonisch contact zal opnemen om alsnog de definitieve eindbeslissing mee te delen.

 

Opmerkingen

Er wordt geen communicatie gevoerd over het eindoordeel van de jury.
Er worden, behoudens uitzonderingen toegelaten door de directeur, geen ‘derden’ getolereerd in het IKO tot zolang de laatste jury haar taak beëindigde.

OPGELET

Ondergetekende zal/moet er op toezien dat de beoordeling door de jury voor alle ateliers op de hier beschreven, uniforme wijze gebeurt. Bij onregelmatigheden kan/zal ondergetekende de jury onderbreken, stopzetten en/of de hele procedure en alle gemaakte quoteringen of aantekeningen annuleren/vernietigen. Hij zal dit ook meteen opnemen in een P.V. en bekend maken aan alle betrokkenen, zijnde de titularis, de leden van de jury en de betrokken cursisten. In dit geval zal door de voorzitter asap een nieuwe externe jury aangeduid worden en volgt er een geheel nieuwe beoordeling.
Klachten van cursisten over de gevolgde procedure worden dan ook meteen (nog tijdens de jury) en rechtstreeks overgemaakt aan de directeur/voorzitter. Na de ondertekening van de processen verbaal en de getuigschriften zullen geen klachten meer aanvaard worden.