Huisreglement

 

1.1   Inrichtende macht IKO

Inrichtende macht: Stadsbestuur Hoogstraten

Schepen van Onderwijs: Dhr. Jef Vissers

1.2  Directeur & Secretariaat

Directeur: Luc Dockx

Secretariaat: Leen Lochten / Christina Adriaensen / Sandra Snijders

Openingsuren secretariaat: KLIK HIER

 

Adres IKO: Dr. Versmissenstraat 6  2320 Hoogstraten

Tel.: 03/314.75.54

E-mailadres: iko@skynet.be

 

  • Ateliers Groenewoud: Buizelstraat 11  2320 Hoogstraten
  • Afdeling Meer: Terbeeksestraat 6  2321 Meer
  • Afdeling Meerle: Dorpsplein 2328 Meerle
  • Filiaal Brecht: Gasthuisstraat 42  2960 Brecht

 

3.1: Inschrijvingen & begin schooljaar.

Inschrijvingen:

De inschrijvingsperiode start op de eerste dag van de jaarlijkse IKO-tentoonstelling (t.g.v. H. Bloedfeesten) en eindigt op 30 september.

Het inschrijvingsgeld wordt jaarlijks vastgesteld door de Vlaamse Gemeenschap.

Volwassen cursisten die niet in Hoogstraten wonen betalen honderd euro extra inschrijvingsgeld.

De geldende tarieven zijn te bekomen op het secretariaat.

Een leerling wordt pas beschouwd als ingeschreven na betaling van het inschrijvingsgeld.

Indien de leerling in aanmerking komt voor het ‘sociaal aangepaste tarief’ (vermindering) zal hij/zij hiervoor bij de inschrijving een geldig attest voorleggen.

Na 1 september worden geen inschrijvingsgelden meer terug betaald, met uitzondering van die gevallen waarbij overmacht kan worden ingeroepen. In het laatste geval is terugbetaling mogelijk tot 30 september van dat schooljaar.

 

Herinschrijvingen:

Herinschrijving gebeurt NIET automatisch.

Leerlingen die zich voor het volgend schooljaar  wensen in te schrijven dienen dit te doen vóór 30 juni. Hierdoor genieten zij voorrang op nieuwe inschrijvingen.

Vanaf 1 juli kan deze voorrang niet meer gegarandeerd worden.

 

Leerlingen worden pas toegelaten tot de ateliers na inschrijving en betaling van het inschrijvingsgeld.

 

De lessen starten op 1 september (of op de eerste cursusdag van september).

 

3.2 : Aan- of afwezigheden

Een leerling volgt regelmatig de lessen en wordt daarop gecontroleerd.

Iedere afwezigheid dient gewettigd te zijn.  Indien vooraf geweten en mits geldige reden, vragen wij de leerling (of de ouder) het secretariaat of de leerkracht vooraf te verwittigen.

Als de aanwezigheid niet schriftelijk of telefonisch verantwoord wordt, zal de leerling als ongewettigd afwezig beschouwd worden.

 

3.3: Te laat komen / vroegtijdig het atelier verlaten.

De leerling dient de vastgestelde atelieruren strikt na te leven. Het IKO en de ateliers zijn toegankelijk van 15 minuten voor tot 15 minuten na de lessen.

Wie te laat komt stoort het ateliergebeuren en verantwoord zich bij de ateliertitularis.

Wie het atelier te vroeg verlaat dient de ateliertitularis op de hoogte te brengen.

Leerlingen jonger dan 18 jaar dienen hiervoor een schriftelijke toelating van de ouders af te geven aan de leerkracht, die dit overmaakt aan het secretariaat.

 

3.4: Lessenrooster

Bij de inschrijving ontvangt de leerling een voorlopig lessenrooster. Dit rooster kan tijdens de maand september nog aangepast worden. Het definitieve lessenrooster gaat in op 1 oktober.

 

3.5: Lesverplaatsingen

Slechts in uitzonderlijke gevallen kan er een lesverplaatsing plaatsvinden (zie regl. lesverplaatsingen). De leerling (18+) wordt hiervan mondeling en minimaal één week vooraf door de directeur op de hoogte gebracht.

Leerlingen jonger dan 18 jaar en hun ouders worden hiervan, ten laatste één week vooraf, schriftelijk op de hoogte gebracht.

 

4: Vakantieregeling

Bij de aanvang van het schooljaar ontvangt de leerling een kalender met vermelding van de verlofdagen en de belangrijkste IKO-gebeurtenissen van dat schooljaar.

 

5: Manifestaties

Als het IKO meewerkt aan manifestaties of zelf tentoonstellingen, pedagogische excursies, enz organiseert, wordt gerekend op een zo ruim mogelijke medewerking van zowel leerkrachten als leerlingen.

 

6: Verzekering & Schade

Inschrijving aan het IKO impliceert een door de inrichtende macht afgesloten algemene schoolverzekering voor alle leerlingen, met inbegrip van de weg van en naar de academie. Beschadiging  of verlies van kleding of ander persoonlijk materiaal wordt niet gedragen door de schoolverzekering.

 

Alle schade aan het gebouw, de meubels, boeken of ander materiaal van het IKO, die vrijwillig wordt toegebracht door een leerling, wordt op zijn/haar kosten hersteld.

De leerkracht verlaat als laatste het atelier en sluit, na algemene controle, af.

Het IKO kan echter nooit verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele beschadiging en/of ontvreemding van werk of materiaal dat eigendom is van de leerlingen.

 

7: Adreswijziging

Om het adressenbestand en de bereikbaarheid van de leerling up to date te houden, brengt de leerling of zijn ouder(s) bij elke adreswijziging het secretariaat zo snel als mogelijk op de hoogte (wijziging telefoonnummer!).

 

8: Evaluatiefiches

De leerkracht maakt op het einde van elk trimester van elke  leerling (M.Gr. en H. Gr.) een evaluatiefiche. Dit is een intern werkdocument. De  betrokken leerling wordt betrokken bij de evaluatie en door de leerkracht op de hoogte gebracht van de inhoud van de evaluatiefiche.

 

Voor leerlingen tot 18 jaar uit de lagere of middelbare graad  kunnen de ouders inzage vragen van de betrokken fiches.

 

9.1: Proeven

De leerling is verplicht aan de proeven deel te nemen.

Leerlingen die meer dan 1/3 van de lessen niet hebben bijgewoond zonder gewettigde afwezigheid worden niet toegelaten tot de eind- of overgangsproeven en zijn derhalve niet geslaagd.

Zij kunnen dus ook niet overgaan naar een volgend jaar of een getuigschrift ontvangen.

 

Alle eind- en overgangsproeven worden ingericht tijdens de periode van 15 mei tot 30 juni van het lopende academiejaar.

 

9.2 Herkansingen

Enkel voor theoretische vakken (Kunstgeschiedenis / Materialen en Constructieleer) zijn herkansingen mogelijk. De directeur beslist na samenspraak met de betrokken leerkracht(en) en leerling(en) over de juiste datum en alle bijkomende modaliteiten. In ieder geval dienen deze proeven afgelegd te zijn voor 1 september van het volgende schooljaar.

 

9.3: Puntenregeling

In de Lagere Graad worden enkel de leerlingen van het laatste jaar geëvalueerd met punten. De anderen kunnen automatisch overgaan naar een volgend jaar.

 

In de Middelbare Graad Tieners dient men 50% van de punten te behalen op elk onderdeel en 60% voor het totaal van de punten om over te gaan naar een volgend jaar. De eerste vijf jaren gebeurt de beoordeling autonoom door de betrokken leerkracht.

Voor de beoordeling van de laatstejaars wordt een jury samengeroepen. Deze is samengesteld uit de betrokken leerkracht(en), de directeur (voorzitter) of zijn/haar gemandateerde en evenveel vaklui van buiten de instelling. De directeur stelt, in samenspraak met de leerkracht, de jury samen.

Verdeling punten: Leerkracht 60%   – jury: 40%

 

In de Middelbare Graad Volwassenen dient men 50% van de punten te behalen op elk van de onderdelen en 60% voor het totaal van de punten om over te gaan naar een volgend schooljaar.

De beoordeling gebeurt door de betrokken leerkracht, eventueel bijgestaan door de collega’s binnen dezelfde opleiding.

Op het einde van deze tweejarige vooropleiding ontvangt de leerling een overgangsattest voor de Hogere Graad.

 

In de Hogere Graad dient men 50% te behalen op elk onderdeel en 60% voor het totaal van de punten om over te gaan naar een volgend jaar. De eerste drie jaren gebeurt de beoordeling autonoom door de betrokken leerkracht, die op eigen initiatief bijstand kan vragen aan collega’s vakleerkrachten.

Het vierde en vijfde jaar wordt geëvalueerd door een vakjury die bestaat uit:

De directeur (voorzitter) of zijn/haar gemandateerde, de leerkracht en de collega(’s) vakleerkracht(en) + evenveel vaklui van buiten de instelling.

Verdeling punten: leerkracht 40%   – vakjury: 60%

In samenspraak met de betrokken leerkracht(en) kan de directeur beslissen om de betrokken leerling(en) uit te nodigen voor een bespreking met de jury.

 

10.1: Attesten & getuigschriften

Lagere Graad.: Na het laatste leerjaar van de L.Gr. ontvangt de leerling een overgangsattest.

Middelbare Graad: Na het laatste leerjaar van de M.Gr. ontvangt de leerling een getuigschrift van de M.Gr.

Hogere Graad: Na het laatste leerjaar van de H.Gr. ontvangt de leerling een door de Vlaamse Gemeenschap erkend getuigschrift (equivalent aan het KSO voor wat betreft de kunstvakken).

 

10.2: Betwisting

Betwistingen omtrent de resultaten van de proeven en/of evaluaties zijn niet mogelijk. De leerkracht oordeelt autonoom of in samenspraak met collega’s m.b.t. de overgangsattesten.

De jury oordeelt autonoom m.b.t. de eindattesten.

 

 

11: Brandalarm

In geval van brandalarm  dienen alle aanwezigen het gebouw zo snel als mogelijk te verlaten. Hiertoe moeten de onderrichtingen van het personeel strikt gevolgd worden (in geen geval mag de lift gebruikt worden!).

De leerkracht verlaat als laatste het atelier en begeleidt de leerlingen van zijn atelier naar buiten. De leerkracht zorgt hierbij steeds in het bezit te zijn van het aanwezigheidsregister, dat als cruciaal basisdocument moet beschouwd worden voor de hulpdiensten.

De leerkracht vangt de leerlingen op zolang de toestand dat vereist.

De directeur organiseert en coördineert de hulp en leidt de evacuatie van de aanwezigen tot de algemene hulpverlening overgenomen wordt door de bevoegde diensten. Hij brengt deze laatsten op de hoogte van de situatie en blijft volledig ter beschikking van de hulpdiensten, het personeel en de leerlingen zolang de toestand dit vereist.

 

12: Rookverbod

In navolging van het K.B. 31.03.87 geldt een strikt rookverbod binnen het academiegebouw.

Roken kan slechts worden toegestaan in de binnentuin.

 

13: Drukwerk

Drukwerk mag in het IKO enkel verspreid worden mits toelating van de directeur.

 

14: Uithangen van affiches

Mits toelating van de directeur kunnen er affiches uitgehangen worden op de daarvoor voorziene prikborden in de inkomhal.

Mits toelating van de leerkracht kunnen er affiches/uitnodigingen/aankondigingen uitgehangen worden in het atelier, voor zover zij rechtstreeks te maken hebben met kunsten in het algemeen en beeldende kunsten in het bijzonder.

 

15: Uitlenen van boeken / CD-roms

Leerkrachten kunnen gratis boeken e.d. lenen uit de schoolbibliotheek. De volledige coördinaten van het geleende en deze van de uitlener worden hiertoe vooraf ingegeven in het bib-bestand op het secretariaat. Bij inlevering worden deze coördinaten weer uitgeschreven, zodat er altijd een correct overzicht beschikbaar is m.b.t. het bibliotheekbestand.

In principe kunnen de leerlingen geen boeken e.d. lenen uit de schoolbibliotheek. De directeur kan evenwel beslissen om in uitzonderlijke gevallen een beperkte uitlening toe te staan.